Naujienos Apie mus Karjera Paslaugos Patirtis Kontaktai   EN
Konsultavimas
Teritorijų planavimas
Projektavimas
Statybos priežiūra ir valdymas
 

Teritorijų planavimas

Bendrasis planas

Bendrasis planas – teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius, nustatyta planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai. Tai valstybės ar apskrities teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius, nustatyta planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei pasaugos principai.

Bendrieji planai yra rengiami valstybės, apskrities, savivaldybės teritorijoms ar savivaldybės dalims (miestams ir miesteliams). Bendrojo planavimo organizatoriais gali būti: Aplinkos ministerija, apskrities viršininkas ar savivaldybės administracijos direktorius. Valstybės, apskrities, savivaldybių teritorijų ir savivaldybių dalių vystymo kryptys, erdvinės raidos koncepcija rengiama 20 metų laikotarpiui, o konkretūs sprendiniai – 10 metų laikotarpiui.

Specialusis planas

Specialusis planas (schema, projektas) – teritorijų planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir tikslus, nustatytos atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų vystymo, infrastruktūros tvarkymo ir (ar) apsaugos kryptys, priemonės ir reikalavimai.

Specialiojo planavimo objektu gali būti: žemės ūkio, miškų ūkio, konservacinė ir kitos paskirties žemė, vandens ūkio paskirties žemė, inžinerinės, susisiekimo, rekreacinės, turizmo ir socialinės, kultūrinės ir kitos infrastruktūros, taip pat urbanistinės sistemos ir jų dalys, saugomų teritorijų sistema ir jos dalys, rekreacinių teritorijų sistema ir jos dalys, komunikaciniai koridoriai. Specialiojo planavimo organizatoriais gali būti: valstybės institucijos, apskričių viršininkai ar savivaldybių administracijos direktoriai, juridiniai asmenys, taip pat kitų įstatymų nustatytais atvejais – fiziniai asmenys. Patvirtinti specialieji planai galioja neterminuotai.

Strateginis planas

 

Strateginis planavimas – formalizuota sistema, užtikrinanti viso strateginio valdymo proceso, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai, kaip efektyviausiai panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialinius ir darbo išteklius misijai vykdyti, numatytiems tikslams pasiekti, realizavimą, taip pat veiklos stebėsena ir atsiskaitymas už rezultatus.

 

Strateginio veiklos plano tikslas – atsižvelgiant į regiono aplinkos ar atskiros institucijos socialinės ir ekonominės būklės įvertinimo pagrindinius duomenis ir jų analizę, numatyti regiono ar institucijos plėtros strateginius tikslus ir uždavinius bei galimas jų įgyvendinimo priemones.

 

Plėtros schema

 

Plėtros schema - teritorijų planavimo dokumentas, kuriame užfiksuotos apibendrintos scheminės žinios apie teritorijas, jų tvarkymo ir plėtojimo reikmes, sąlygas bei tvarką. Planavimo objektai: žemės ūkio, miškų ūkio, konservacinė ir kitos paskirties žemė, vandens ūkio paskirties žemė, inžinerinės, susisiekimo, rekreacinės, turizmo ir socialinės, kultūrinės ir kitos infrastruktūros, taip pat urbanistinės sistemos ir jų dalys, saugomų teritorijų sistema ir jos dalys, rekreacinių teritorijų sistema ir jos dalys, komunikaciniai koridoriai.

 

Poveikio aplinkai vertinimas

 

Poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) – tai konkrečios planuojamos ūkinės veiklos potencialaus poveikio aplinkai numatymo, apibūdinimo ir įvertinimo procesas, kurio pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad atsakinga institucija (Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra ir regionų aplinkos apsaugos departamentai), priimanti sprendimą dėl veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje, disponuotų informacija apie galimą reikšmingą tos veiklos poveikį aplinkai ir šio poveikio sumažinimo galimybes bei būtų susipažinusi su visuomenės nuomone.

 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, reglamentuojančiu PAV procesą bei jo dalyvių tarpusavio santykius, gali būti atliekamas dvejopas vertinimas: planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašas ir planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo, rūšių sąrašas.

 
© 2007 UAB Statybos Strategija. Visos teisės saugomos.