Naujienos Apie mus Karjera Paslaugos Patirtis Kontaktai   EN
Konsultavimas
Teritorijų planavimas
Projektavimas
Statybos priežiūra ir valdymas
 

Projektavimas

Projektiniai pasiūlymai

 

Projektiniai pasiūlymai – tai eskizinis projektas, kurio tikslas – išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kuris pateikiamas kaip medžiaga projektuotojo parinkimo konkursui bei gali būti naudojamas projektavimo sąlygoms parengti.

 

Bendruoju atveju projektiniuose pasiūlymuose pateikiama:

-         statinio architektūros idėją iliustruojantys eskizai (planai, fasadai) su statinio laikančiųjų konstrukcijų schemomis bei šių sprendinių (tarp jų – statybos sklypo tvarkymo) aprašymu, pagrindžiant siūlomą idėją ryšiais su susiklosčiusia istorine, kultūros paveldo, kraštovaizdžio bei esamo užstatymo urbanistine aplinka;

-          kitų projektinių sprendinių aprašymas bei schemos (kai būtina), prijungimo prie inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų pagrindinių sprendinių aprašymas su planu ar schema, kurioje pažymėtos siūlomos minėtų tinklų ir komunikacijų trasos (kaip medžiaga statinio projektavimo sąlygoms parengti, jei jos nepakankamai išsamiai nurodytos teritorijų planavimo dokumentuose).

 

Techninis projektas

 

Statinio techninis projektas (toliau – Techninis projektas) – Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami darbo projekte. Techninis projektas rengiamas kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas.

 

Rengiame gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų, inžinerinių statinių (vandentiekio, nuotekų šalinimo ir elektros tinklai) naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto techninius projektus.

 

Taip pat teikiame projektavimo valdymo paslaugas, t.y. užsakovui įgaliojus:

-         parengiame bei savivaldybės administracijos atitinkamai tarnybai pateikiame  paraiškas statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti;

-          rengiame statinio projektavimo užduotį;

-         organizuojame statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos teritorijos) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų inžinerinius, geodezinius, topografinius tyrinėjimus, inžinerinius geologinius, geotechninius bei kitus tyrimus, rekonstruojamo ar kapitališkai remontuojamo statinio konstrukcijų, statinio inžinerinių sistemų tyrimus, matavimus, jų techninės būklės vizualinį įvertinimą;

-          parengiame kitus privalomuosius projekto rengimo dokumentus;

-          gauname statybos leidimą.

 

Techninį projektą rengiame vadovaudamiesi LR Statybos įstatymu, STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, UAB „Statybos strategija“ direktoriaus įsakymu patvirtintomis projektavimo darbų organizavimo taisyklėmis (ST 2616329.01:2003), įregistruotomis LR Aplinkos ministro 2004 04 30 įsakymu Nr. 13-4-2794, kitais normatyviniais dokumentais.

 

Darbo projektas

 

Statinio darbo projektas (toliau – Darbo projektas) – Projekto antrasis etapas, Techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių dokumentais (iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio statybai pradėti, o kitus – statybos metu).

 

Statinio projekto vykdymo priežiūra

 

Statinio projekto vykdymo priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota projektuotojo atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta projekte sukurta statinio architektūra.

 

Vykdome visų UAB „Statybos strategija“ suprojektuotų statinių projekto vykdymo priežiūrą.

 
© 2007 UAB Statybos Strategija. Visos teisės saugomos.