Naujienos Apie mus Karjera Paslaugos Patirtis Kontaktai   EN
Konsultavimas
Teritorijų planavimas
Projektavimas
Statybos priežiūra ir valdymas
 

Konsultavimas

Galimybių studija/analizė

Galimybių studija – dokumentas, aprašantis numatyto įgyvendinti projekto analizę pagal iš anksto nustatytus kriterijus ir pagrindžiantis optimalaus (geriausio) projekto įgyvendinimo parinkimą.

Rengiame galimybių studijas (analizę) naujų įmonių/įstaigų kūrimui, įmonių/įstaigų plėtrai ir modernizavimui, nekilnojamojo turto, teritorijų infrastruktūros, turizmo objektų sukūrimui bei vystymui.

Investicinis projektas

Investicinis projektas – detalus būsimo projekto įgyvendinimo aprašymas, kuriame išnagrinėjami visi pagrindiniai būsimos veiklos aspektai ir pateikiamas projekto finansinis ir ekonominis pagrindimas bei rizikos įvertinimas.

Rengiame investicinius projektus, kuriais siekiama statinio statybos ar būsimos veiklos finansavimui pritraukti lėšas iš:

  • valstybės biudžeto (Valstybės investicijų programa);
  • ES struktūrinių fondų;
  • daugiabučių namų atnaujinimo ir modernizavimo finansinės paramos programų;
  • kitų valstybės bei tarptautinių finansinės paramos programų bei fondų;
  • kredito įstaigų (bankų, investicinių bendrovių ir t.t.);
  • privačių investuotojų.

Statinio statybos pagrindimas

Statinio statybos pagrindimas yra statytojo sumanymo statyti statinį nepriklausomo vertinimo dokumentas, kuris nagrinėja statinio statybos ir jo funkcionavimo pasekmes bei įrodo (ar paneigia), kad statinį statyti yra tikslinga.

Privaloma rengti pagrindimus statyti statinius:
  1) kuriuos planuojama įrašyti į valstybės investicijų programą;
  2) kurių projektavimo ir statybos darbai finansuojami valstybės biudžeto lėšomis;
  3) kurių planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai išsamus vertinimas yra privalomas;
  4) jei juose planuojama naudoti ir sandėliuoti sprogiąsias, nuodingąsias, greitai užsiliepsnojančias medžiagas.

Pastato energetinis auditas

Energetinis auditas – techninė ir finansinė pastato, jo išorinių atitvarų, inžinerinių sistemų, pastato eksploatacijos analizė, apimanti: 
 1) suvartojamų energijos išteklių (kuro) ar galutinės energijos kiekius, jų vartojimo režimus ir struktūrą;
 2) visų energijos gamybai, tiekimui ir vartojimui tenkančių išlaidų kiekius, jų struktūrą, tarifus;
 3) galimas įdiegti energijos sąnaudų mažinimo bei energijos vadybos gerinimo priemones, bei jų techninį ir ekonominį įvertinimą.

Energetinis auditas (energijos vartojimo auditas) rengiamas siekiant gauti finansinę paramą iš ES struktūrinių fondų, specialių valstybės finansavimo programų, orientuotų į energijos vartojimo efektyvumo didinimą tiek viešajame, tiek būsto sektoriuje.

Pastato energenio naudingumo sertifikavimas

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas – teisės aktų reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas privalomas:
  1) statant, parduodant ar išnuomojant pastatus. Pastato statytojas (užsakovas) ar savininkas pirkėjui ar nuomininkui šių pageidavimu pateikia pastato energinio naudingumo sertifikatą, kurio galiojimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 10 metų. Šio punkto nuostatos taikomos ir parduodant ar išnuomojant pastato dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas); šiuo atveju pastato dalies energinio naudingumo sertifikatas gali būti išduodamas vadovaujantis viso pastato su bendra šildymo sistema sertifikatu arba tokio paties buto tame pačiame daugiabučiame pastate sertifikatu;
  2) didesniems kaip 1000 kvadratinių metrų naudingojo vidaus patalpų ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. Šiuose pastatuose gerai matomoje vietoje turi būti iškabintas žmonėms gerai įžiūrimas ne senesnis kaip 10 metų pastato energinio naudingumo sertifikatas.

Išvardinti pastatai sertifikuojami nuo 2009 m. sausio 1 d., išskyrus naujai statomus pastatus, kurie privalo būti sertifikuojami nuo 2007 m. sausio 1 d.

Verslo planas

 

Verslo planas – tai išsamus, aiškios struktūros dokumentas, aprašantis, ko įmonė siekia ir kaip ketina savo tikslus įgyvendinti. Verslo planas yra įvairių technologinių ir finansinių dokumentų, analizių ir skaičiavimų apibendrinimas, kuriuo grindžiama verslo idėja ir įmonės strategija. Tai patogi, plačiai paplitusi supažindinimo su projektu, kuriame siūloma dalyvauti arba kurį siūloma finansuoti, forma.

 

Paraiška ES finansinei paramai gauti

 

UAB „Statybos strategija“ rengia paraiškas ES struktūrinių fondų, kitų tarptautinių bei nacionalinių finansinės paramos programų paramai gauti.

 

Projekto valdymo ir administravimo konsultacijos.

 

Šios paslaugos apima projekto komandos sudarymą, paslaugų, prekių bei darbų pirkimų konkursų dokumentų rengimą bei pirkimų organizavimą ir pasiūlymų vertinimą, paslaugų, prekių ir darbų pirkimo sutarčių projektų sudarymą, sutarčių vykdymo priežiūrą, projekto veiklų ataskaitų bei finansinių dokumentų rengimą.

 
© 2007 UAB Statybos Strategija. Visos teisės saugomos.